Sabtu, 27 November 2010

PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL

PENDEKATAN SEJARAH DAN KRITIKAN SENI VISUAL

Oleh

Prof. Madya Dr. Muliyadi Mahamood

Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Shah Alam.


Pendahuluan


  • Seni


Seni adalah suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetik dan fizikal manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor keagamaan, kebudayaan, ruang, masa dan keadaan yang tertentu. Hal ini telah melahirkan kepelbagaian pengertian seni seperti tradisi, moden dan pascamoden, mengikut zaman dan masyarakat yang tertentu. Penghayatan dan penghargaan terhadap seni lazimnya mengambilkira aspek-aspek formal, makna dan konteks penghasilan sesuatu karya. Seni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersifat psikologi dan sosiologi.


Secara umum, seni berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan kerohanian individu mahupun masyarakat. Seni ditakrifkan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah, terutamanya dalam bentuk visual (Hornby, 1974: 43). Seni juga disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea dalam bentuk yang nyata (Martin, 1986: 12). Hauser berpendapat, seni adalah komunikasi (1959). Herbert Read pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Seni adalah penjelmaan rasa estetika (1959: 16).  • Seni Visual


Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus, dan perekaan, yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual, reka bentuk teknologi, dan reka bentuk persekitaran. Ringkasnya, ia merangkumi seni lukis dan seni reka. Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek atau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka.


Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan-bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mixed media. Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad kesembilan belas, menjelang pertengahan abad kedua puluh, teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. Sebagai suatu bentuk komunikasi, seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran, perasaan, dan pengamatan (Preble, Preble dan Frank, 1999).


Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual, justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting. Sebagai contoh, istilah-istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke-18. Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika, dan merangkumi bentuk-bentuk seni seperti catan, lukisan, arca, cetakan, seni bina, puisi dan muzik (Osborne, 1979: 407), sementara seni gunaan pula merujuk kepada seni berasaskan fungsi seperti produk-produk seni grafik, tekstil, seramik, seni industri, fesyen, fotografi, seni logam halus, seni reka hiasan dalaman, seni landskap, multimedia dan animasi.


Di samping seni halus dan seni gunaan, terdapat juga istilah-istilah seni tradisi, seni keagamaan, seni moden dan seni pascamoden. Seni tradisi lazimnya disifatkan sebagai bentuk-bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa dengan penampilan ciri-ciri tertentu yang boleh mencerminkan identiti masyarakat tersebut. Sebagai contoh, identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti seni ukir, seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman motif-motif dan maknanya. Seni keagamaan pula mendukung prinsip-prinsip agama tertentu dan ia berbeza di antara satu dengan yang lain lantaran setiap agama memiliki konsep, tatacara, kaedah dan prinsip yang tersendiri.


Kepelbagaian ruang lingkup seni, sama ada dari segi bentuk, makna, teknik, bahan, dan hubungannya dengan konteks penghasilan, termasuklah pengkarya dan persekitaran, serta penghayatan khalayak terhadapnya menjadi perkara-perkara asas kepada bidang Sejarah Seni Visual. Justeru itu, Sejarah Seni Visual adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji perkembangan tamadun manusia menerusi penelitian terhadap kerja-kerja seni.


  1. Konsep dan Kaedah Sejarah Seni Visual


  1. Maksud Sejarah Seni Visual


Keluasan pengertian dan skop seni visual memungkinkan bidang Sejarah Seni Visual juga muncul sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai skop, peranan, dan cabang-cabang yang luas. Sejarah Seni Visual tidak hanya terbatas kepada persoalan atau pengkajian tentang bentuk-bentuk seni, malahan melibatkan apa-apa jua yang berkaitan dengan kerja seni itu sendiri, termasuklah tentang pengkarya: pelukis dan pereka, bentuk, stail atau gaya, proses, teknik, bahan, makna, pemilik, penaung, persepsi, tanggapan, peranan, dan kemungkinan-kemungkinan yang terhasil akibat daripada kewujudan karya seni itu.


Budaya visual yang pelbagai bentuk dan rupa terhasil berlandaskan pelbagai pengalaman yang merentasi ruang dan jarak waktu yang tertentu. Dalam konteks ini, Sejarah Seni Visual pada dasarnya menerokai akan apakah faktor-faktor pencetus terhasilnya karya, akibat atau kesan, peranan, fungsi, nilai, makna, serta persepsi masyarakat terhadap sesuatu karya. Oleh kerana penghasilan karya seni itu turut berhubung dengan bidang-bidang ilmu dan kebudayaan yang luas, justeru itu bidang Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu bidang kajian yang berkait dengan bidang-bidang ilmu dan profesion lain. Sejarah Seni Visual juga dilihat sebagai suatu disiplin kemanusiaan yang menerangkan peranan seni dalam kehidupan manusia (Zakaria Ali, 1989; Muliyadi Mahamood, 1993; Pointon, 1994; Tansey dan Kleiner, 1996).


  1. Tujuan Sejarah Seni Visual


Penghayatan terhadap sejarah memungkinkan khalayak mengetahui peristiwa masa lalu sebagai asas untuk memahami situasi masa kini. Jika sejarawan memahami masa lalu dengan mengkaji fakta-fakta peristiwa, sejarawan seni visual pula berusaha untuk memahami masa lalu menerusi karya-karya seni. Dalam konteks ini, karya seni visual menjadi dokumen-dokumen sejarah yang merakamkan akan masa atau era yang menghasilkannya, sementara apresiasi atau penghayatan seni yang menjadi dasar bidang Sejarah Seni Visual bertindak sebagai asas untuk memahaminya. Selain daripada memperjelaskan akan bentuk, makna, dan fungsi sesuatu karya, Sejarah Seni Visual juga melihat akan perubahan-perubahan persepsi, fungsi, mahupun makna yang berlaku ke atas sesuatu karya itu, contohnya dengan mengkaji faktor-faktor yang mewujudkan sesuatu perubahan (Pointon, 1994; Tansey dan Kleiner, 1996).


  1. Kaedah Sejarah Seni Visual


Dalam bidang Sejarah Seni Visual, karya seni merupakan dokumen sejarah atau sumber primer yang penting, sementara apresiasi atau penghayatan seni menjadi asasnya. Kaedah mendekati atau menganalisis karya seni boleh dilakukan dengan mengajukan beberapa soalan asas tentang karya yang sedang dikaji ataupun dihayati.


Misalnya, ia boleh dimulai dengan bertanya apakah objek itu?; untuk siapa ia dibuat?; ia dibuat daripada apa?; bagaimana keadaannya sekarang?; adakah ia satu-satunya objek sedemikian?; apakah maksudnya?; apakah yang cuba disampaikan?; bagaimanakah ia dipersembahkan?; dan siapakah yang menghayatinya?. Atau, ia boleh dimulakan dengan soalan siapakah pembuatnya?; di mana ia sekarang?; bagaimana ia berada di tempatnya kini?; bila ia sampai di tempatnya kini?; siapa yang mendapatkannya?; mengapa?; berapakah harganya?; siapa pemilik asalnya?; siapa yang menghayatinya? (Pointon, 1994: 61). Persoalan-persoalan asas ini menjadi dasar dalam mengenali serta memahami sesebuah karya seni itu dengan lebih dekat dan bermakna. Ini yang ditegaskan oleh Hauser dalam tulisannya, bahawa dalam usaha memahami karya seni, kita tidak terus menerangkannya, tetapi cuba menyesuaikan diri kita dengannya.


Berbicara tentang karya seni, Hauser menulis:


"We do not go straight towards them, but circle around them. Each generation sees them from a different point of view and with a fresh eye; nor is it to be assumed that a later point of view is more apt than an earlier one. Each aspect comes into sight in its own time, which cannot be anticipated or prolonged; and yet its significance is not lost, for the meaning that a work assumes for a later generation is the result of the whole range of previous interpretations." (Hauser, 1959 in Fernie, 2001: 205).


Secara umumnya, pengkajian terhadap karya seni perlu mengambilkira aspek-aspek bentuk (aspek-aspek formal, termasuklah pengolahan karya dan gaya penampilan) dan makna (ikonografi: tersurat dan tersirat). Penelitian terhadap bentuk dan makna ini pula dihubungkan dengan konteks penghasilan sesuatu karya, misalnya aspek-aspek period atau masa: sejarah dan kebudayaan.


(b) Konsep dan Kaedah Kritikan Seni Visual


(i) Pengertian Kritikan Seni Visual


Kritikan seni bermaksud wacana tentang sesuatu karya seni sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan (Feldman, 1994). Kritikan seni dilakukan daripada pelbagai sudut berasaskan satu sistem atau strategi yang teratur, merangkumi aspek diskripsi, analisis, interpretasi dan pertimbangan. Kritikan seni penting dalam perkembangan seni visual kerana ia mempengaruhi profesion karyawan, persepsi dan daya apresiasi khalayak, cita rasa dan strategi pengumpul seni, pemilik galeri serta promoter seni. Justeru itu, kritikan seni yang baik boleh dianggap sebagai suatu alat terbaik menentukan arah perkembangan seni pengkarya dan seni visual secara umumnya.


(ii) Tujuan Kritikan Seni Visual


Kritikan seni memainkan peranan penting dalam perkembangan seni visual baik bagi pengkarya mahupun khalayak secara umumnya. Bagi pengkarya, kritikan boleh membantu mereka mempertingkatkan profesion menerusi penambahbaikan dalam proses pengkaryaan dengan mengambil kira reaksi serta maklum balas dari pengkritik mahupun khalayak. Bagi penghayat pula, kritikan seni boleh mempertingkatkan tahap apresiasi serta persepsi mereka terhadap seni visual secara umumnya.


Kritikan seni merangkumi pelbagai persoalan asas dan ruang litup seni visual, seperti bentuk, makna dan konteksnya. Dalam kritikan seni, pengkritik perlu mengambil kira aspek hal benda, komposisi, dan kandungan karya menerusi strategi terancang yang melibatkan aspek diskripsi, analisis, interpretasi dan pertimbangan. Sesebuah karya kritikan seni boleh terhasil dalam bentuk jurnalistik mahupun ilmiah, diterbitkan serta disebarkan untuk pengetahuan pengkarya dan khalayak.


Dalam kritikan, pengkritik seni menyentuh persoalan-persoalan yang meliputi aspek perasaan, idea, serta pelbagai perkara lain yang diungkapkan pengkarya melalui karyanya, sama ada dalam bentuk catan, lukisan, arca, periklanan, kartun, komik, reka bentuk laman web, poster dan seumpamanya. Pengkritik berperanan sebagai penghubung antara pengkarya dan khalayak menerusi hasil kritikannya yang mengupas kepelbagaian nilai serta makna. Dengan kata lain, pengkritik juga berupaya mengupas serta memperjelaskan nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sesebuah karya seni untuk makluman khalayak dan pengkarya itu sendiri. Menurut Feldman (1994), pengkritik mempunyai dua peranan besar, iaitu mengulas organisasi estetik dan pengolahan teknik karya, di samping menyentuh persoalan-persoalan minat serta nilai yang disimbolkan dalam sesebuah karya seni.


Oleh kerana kritikan seni mengulas, menganalisis, menginterpretasi, dan menilai karya seni visual yang juga merupakan objek budaya, maka ia pada dasarnya berhubungan dengan hal ehwal kebudayaan. Dalam konteks ini, kritikan seni sebenarnya turut berperanan dalam menentukan arah perkembangan sesebuah kebudayaan. Karya seni adalah cerminan masyarakat dan budaya yang terungkap melalui pengucapan tatabahasa visual pengkarya. Pengkritik mengupas persoalan-persoalan tersebut, justeru memaklumkan kepada khalayak tentang kedudukan pengkarya dan kebudayaan secara umumnya. Pertimbangan serta penilaian pengkritik boleh dijadikan landasan serta panduan penambahbaikan mahupun penentuan arah seni dan budaya. Dalam konteks ini, tujuan-tujuan kritikan seni adalah untuk membimbing, memberi kefahaman dan penjelasan kepada khalayak mengenai sesuatu karya yang dikupas. Menerusi pertimbangan serta penilaian yang dilakukan, pengkritik berupaya memperjelaskan ataupun menyelesaikan isu-isu berkenaan estetik dan kebudayaan. Justeru itu, kritikan seni pada dasarnya tidak terpisah daripada konteks kebudayaan pengkarya, masyarakat mahupun tamadun.


Kritikan seni boleh mempengaruhi profesion pengkarya kerana ia merupakan suatu bentuk reaksi, maklum balas, pengesahan malahan pengiktirafan terhadap sesuatu produk seni yang dihasilkan. Menerusi maklum balas itu, pengkarya boleh menambahbaik mutu atau gaya karya mereka secara berterusan. Proses penambahbaikan ini boleh menyentuh persoalan idea, konsep, teknik, tema, hal benda, atau gaya persembahan secara umumnya. Hal ini demikian kerana kritikan seni lazimnya menyentuh kepelbagaian aspek itu, berdasarkan kemampuan serta pendekatan yang diambil oleh pengkritik.


Bagi pemilik galeri dan promoter seni, kritikan boleh membantu mereka mempromosi serta menjual karya seseorang pelukis. Ia boleh mewujudkan suatu bentuk komunikasi antara pemilik galeri atau promoter seni dengan pembeli atau khalayak. Kritikan membolehkan pemilik galeri dan promoter seni mengenalpasti bakat-bakat baru di samping terus mempromosikan pelukis-pelukis sedia ada. Meskipun dalam etika kritikan, seseorang pengkritik tidak seharusnya secara langsung bekerjasama dengan pemilik galeri ataupun promoter seni bagi menaikkan seseorang pengkarya ataupun sesuatu produk, tulisannya yang neutral itu boleh mempengaruhi khalayak secara umumnya.


Bagi pengumpul karya seni, kritikan boleh mempertingkatkan nilai sesuatu karya yang mereka miliki. Sesebuah karya seni akan menjadi lebih terkenal jika ia diperkatakan serta dibicarakan secara meluas, justeru itu memungkinkan ia dikenali lebih ramai dan menjadi popular. Kepopularan karya boleh mempertingkatkan nilai komersilnya. Di samping itu, kritikan juga berupaya mengesahkan atau membenarkan persepsi atau tanggapan pengumpul seni terhadap sesuatu karya yang mereka miliki atau berhajat untuk dibeli. Bagi muzium, galeri seni awam dan swasta, serta yayasan kesenian yang mengumpul seni, kritikan seni berupaya memperkayakan dokumentasi serta bahan rujukan koleksi, di samping memberi mereka panduan bagi membeli karya-karya yang baru, baik dan berpotensi.


Penulisan sejarah serta kritikan seni merupakan dokumen-dokumen penting bagi pengkaji dan khalayak untuk mengenali sesebuah karya itu dengan lebih berkesan dan bermakna. Hal ini memungkinkan mereka mempertingkatkan kefahaman, persepsi dan daya apresiasi tentang seni secara umumnya. Menerusi kritikan seni, khalayak boleh memahami dengan lebih lanjut akan sesebuah karya itu, misalnya dari sudut tema, teknik, gaya dan makna. Khalayak memahami aspek bentuk dan makna karya secara tersurat dan tersirat, bukan melihat secara luaran sahaja kerana kritikan seni menampilkan diskripsi, analisis, interpretasi dan pertimbangan yang membolehkan mereka meletakkan seni pada konteks ruang dan masanya.


Bagi sejarawan dan pengkaji seni, kritikan seni boleh membantu usaha mereka meletakkan kedudukan seseorang pengkarya mahupun produk seni itu dalam peta perkembangan seni yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahawa, selain daripada menjadi wadah pendidikan, kritikan seni juga boleh menjadi dokumen-dokumen sejarah yang penting lagi berharga.


(iii) Kaedah Kritikan Seni Visual


  • Pendekatan Kritikan Seni


Secara umumnya, kritikan seni terbahagi kepada dua pendekatan asas, iaitu ilmiah, dan jurnalistik. Pendekatan ilmiah adalah bentuk penulisan yang terperinci lagi sistematik dan lazimnya terbit dalam jurnal, majalah dan buku. Pendekatan ilmiah selalunya disokong oleh fakta serta sumber-sumber rujukan dan kajian lain yang menyokong serta memperkukuhkan sesuatu hujahan. Penulisan seperti ini lazimnya dilakukan oleh sarjana seni, misalnya profesor, kurator muzium, penyelidik, dan penulis. Pendekatan jurnalistik pula berbentuk laporan, penerangan dan penulisan diskriptif yang terbit dalam surat khabar dan majalah, atau disiarkan melalui radio dan televisyen untuk tatapan umum


  • Strategi Kritikan Seni


Kritikan seni amat berkait rapat dengan apresiasi seni yang terbentuk menerusi kefahaman terhadap aspek-aspek asas karya seperti hal benda, komposisi dan kandungan. Kebolehan menangani serta menghuraikan ketiga-tiga aspek ini akan memberi laluan kepada penghasilan kritikan yang lebih bermakna lagi berkesan. Dalam strategi pertama iaitu diskripsi, seseorang pengkritik perlu mengenalpasti ciri-ciri fizikal karya, seperti pengolahan formal dan mengenal pasti imejan. Dia perlu mengumpul data-data asas atau data-data visual karya dan fakta-fakta pengkarya seperti biodata, tajuk, medium, dan tarikh: jelasnya, menyediakan suatu inventori akan perkara-perkara utama itu.


Pada tahap analisis karya, pengkritik perlu menganalisis fakta-fakta visual, contohnya dari sudut pengolahan komposisi, garis, cahaya, bentuk, warna, permukaan, dan jalinan. Ini dihubungkan dengan persoalan proses dan teknik serta mencari pertaliannya dengan persoalan idea dan perasaan misalnya. Menerusi strategi ini, pengkritik seharusnya berupaya mengenal pasti kepelbagaian hal benda dalam karya yang antara lain merangkumi figura, alam semula jadi, alam persekitaran dan objek buatan manusia. Keupayaan mengenal pasti ini seharusnya diiringi dengan kebolehan membaca bentuk penampilan imejan yang mungkin berkaitan dengan pelbagai aliran dan gaya seni, baik yang bersifat tradisi, moden, pascamoden mahupun kontemporari. Pengetahuan ini memungkinkan pengkritik membuat perbandingan serta perhubungan di antara satu karya dengan karya-karya yang lain, ataupun satu gaya dengan gaya-gaya yang lain. Hal ini amat penting bagi membentuk pandangan dan pertimbangan kendiri oleh pengkritik.


Komposisi merangkumi aspek-aspek asas seni reka, media dan teknik. Pengkritik sewajarnya berupaya menganalisis pengolahan komposisi karya dengan memberi tumpuan kepada prinsip dan unsur seni serta memahami kepelbagaian bentuk tatabahasa visual seperti abstrak, realistik, naturalistik, dan separuh abstrak yang digunakan pengkarya bagi mengungkapkan bentuk dan makna karyanya. Pengetahuan pengkritik mengenai penggunaan media dan teknik akan mempertajamkan kritikannya kerana dia berupaya menyelami kaedah-kaedah pembentukan sesebuah karya dengan lebih mendalam.


Berdasarkan analisis hal benda dan komposisi, seseorang pengkritik berupaya melakukan interpretasi iaitu
mengenal pasti kandungan sesebuah karya yang mengungkapkan sesuatu tema, makna, dan fungsi. Dalam hal ini, pengkritik berusaha meletakkan bentuk dan makna karya pada konteksnya. Rangkuman ketiga-tiga proses mengenal pasti dan menghuraikan aspek-aspek asas ini memungkinkan pengkritik membuat pertimbangan dan penilaian yang sewajarnya.


Kritikan seni memerlukan daya kefahaman individu yang baik terhadap pelbagai aspek karya seni visual yang dibicarakan. Justeru itu, untuk menjadi seorang pengkritik yang baik, seseorang individu itu sewajarnya mempunyai pendidikan formal dalam bidang seni serta berpengetahuan luas. Dia seharusnya berupaya berkomunikasi dengan baik dan jelas, sama ada secara lisan ataupun tulisan. Dia juga sewajarnya bersifat terbuka, bersedia untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dengan khalayak, serta mempunyai kejelasan pemikiran dan ekspresi. Aspek-aspek ini amat perlu bagi seseorang pengkritik dalam menghasilkan pertimbangan dan penilaian yang berbentuk "formalisme, ekspresivisme, mahupun instrumentalisme" (Feldman, 1994). Pertimbangan dari sudut formalisme adalah pertimbangan berasaskan aspek-aspek keindahan dan harmoni; ekspresivisme ialah pertimbangan berdasarkan keupayaan menyampaikan perasaan dan idea; sementara instrumentalisme bermaksud pertimbangan berdasarkan keberkesanan karya sebagai suatu wadah atau alat, contohnya dalam konteks sesuatu institusi, masyarakat dan negara.


Rujukan

Bender, J.W. and Blocker, H.G., 1993. Contemporary Philosophy of Art. New Jersey: Prentice-Hall.

Gaitskell, C.D. dan Al Hurwitz, 1970. Children and Their Art. New York: Harcourt Brace and World Inc.

Hauser, A., 1959. The Philosophy of Art History. New York: Alfred A. Knopf.

Hauser, A., 1959. The Philosophy of Art History
dalam Eric Fernie, 2001. Art History and Its Methods. New York: Phaidon Press Limited.

Hornby, A.S., 1974. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford University Press.

http://www.newcastle.edu.au/discipline/fine-art/theory/analysis/panofsky.htm

Lester, P. M., 2000. Visual Communication: Images with Messages. Wadsworth Thomson Learning.

Martin, J., 1986. Longman Dictionary of Art. Longman.

Mbiyo Saleh, 1987. Estetika. Jakarta: Yayasan Umbi.

Muliyadi Mahamood, 1993. Mendekati Seni Lukis dan Seni Reka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muliyadi Mahamood, 2000. Sejarah Seni: Zaman Pertengahan hingga Abad ke 20. Kuala Lumpur: Univision Press.

Muliyadi Mahamood, 2001. Seni Lukis Moden Malaysia: Era Perintis hingga Era Pluralis. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd.

Muliyadi Mahamood, 2004. The History of Malay Editorial Cartoons (1930s-1993). Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd.

Ocvirk, O. G., Stinson, R. E., Wigg, P. R., Bone, R. O., and Cayton, D. L., 1998. Art Fundamentals: Theory and Practice. McGraw-Hill.

Osborne, H., 1979. The Oxford Companion to Art. Oxford University Press.

Pointon, M., 1994. History of Art. London and New York: Routledge.

Preble, D., Preble, S. and Frank, P., 1999. Art Forms. New York: Longman.

Read, H., 1959. The Meaning of Art. Penguin Books.

Rupa dan Jiwa. Katalog Pameran Rupa dan Jiwa: Kesinambungan Tradisi Dalam Seni Rupa Malaysia Sezaman. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara, 15 Jun-2 Julai, 1993.

S.H. Nasr, 1989. Falsafah Kesusasteraan dan Seni Halus. Terjemahan Baharudin Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sidi Gazalba, 1977. Pandangan Islam tentang Kesenian. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Syed Ahmad Jamal, 1992. Rupa dan Jiwa. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.

Smagula, H., 1991. Re-Visions: New Perspectives of Art Criticism. New Jersey: Prentice Hall.

Stern, A., 1973. "The Child's Language of Art" dalam In Child Art: The Beginnings of Self-Affirmation. Edited by Milda Present Lewis. Berkeley: Diable Press Inc.

Tansey, R. G. dan Kleiner, F. S., 1996. Gardner's Art Through the Ages. New York: Harcourt Brace College Publishers.

Zakaria Ali, 1989. Seni dan Seniman: Esei-esei Seni Halus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Isnin, 8 November 2010

Contoh Karya Transformasi Seni Tradisi

Dari Topeng Tradisi ke Topeng Besi ( tulisan dalam katlog sempena pameran Topeng Borneo, solo Mohd Shaari Salleh,sabah)
.by Roslizakaria Pengarca on Friday, November 5, 2010 at 9:18am.

SATU

Setelah hampir 12 tahun, tiba-tiba satu pagi dibulan oktober 2009 (tarikhnya aku lupa) telefon aku dipenuhi satu suara yang agak asing dari telinga aku. Selanga bahasanya agak berlainan, puas aku cuba mengingati siapa empunya suara namun gagal, aku masih kurang berkeyakinan apabila suara itu memperkenalkan dirinya… dia pernah mengenali aku malahan junior ketika menuntut di Shah Alam. pernah berkarya di bengkel aku di Kota Tinggi, akhirnya aku begitu yakin suara itu memang sahabat aku Saari Salleh.

Seorang guru, seorang pengarca, bertubuh kecil namun mampu mengolah besi dan kayu menjadi arca, malahan aku yakin kesenimanannya telah melahirkan ramai insan-insan pelajar yang mampu mengingati ilmu titik ,garis, bentuk dan nahu-nahu visual yang diajarnya.Tajuk : Hudoq Mask,Bahau Dayak (Naling Ledang)
Saiz; 67cm x 84cm 18cm
Bahan: Besi dan kayu
Tahun : 2010


DUA

Sesorang tidak boleh melawat sebuah galeri kontemporari tanpa membawa pengalaman yang selari dengan karya-karya yang dipamerkan didalam galeri tersebut. (Wartenberg. 2007) Kenyataan yang sedemikian harus mengundang sedikit rasa takut bagi sesorang yang ingin membuat aprisasi sesuatu karya yang asing bagi diri mereka. Lantaran itu aku agak ragu-ragu bila diminta oleh Saari untuk menulis dan mengulas tentang karya-karya terbarunya. Dengan sedikit maklumat yang di emailkan, berupa gambar-gambar Jpg. karya arca dan catannya. Aku cuba melihat ,meneliti dan mengamati arca yang sifatnya 3 dimensi tetapi dalam perpesketif 2 dimensi, suasana ini sudah cukup untuk membataskan pemahaman aku tentang karya Saari.

‘Sculpture is an art form which deals directly with real space’ (Ragans 2001),maka jika diambil kira kenyataan Ragans , untuk mengamati sesebuah arca juga harus berada bersama arca tersebut dalam ruang yang nyata demi mendapatkan ‘sense of touch’,

Karya arca harus disentuh dan dihidu baunya, ‘sense of touching’ menjadi parameter untuk menilai sesebuah arca, lalu karya-karya terbaru Saari tidak dapat ku sentuh dengan deria sentuhan ku, menyebabkan aku kehilangan sedikit nikmat 3dimensi yang membataskan tulisan ini.
Tajuk: Monkey Mask
Saiz: 39cm x 81cm x 16cm
Bahan: Besi
Tahun:2010

TIGA

Seperti yang sering dijelaskan oleh sejarawan seni Malaysia ‘Arca’ merupakan suatu istilah barat yang amat baru memasuki dunia seni rupa Malaysia.(Tengku Sabri 1994) Istilah Arca yang di terjemahkan secara terus dari perkataan Sculpture menjadi satu garis pemisah dalam kesenian Melayu. Sedangkan menurut Siti Zainon (1986) telah wujud warisan awal yang dapat dikesan sebagai seni rupa melayu yang bersifat tiga dimensi antaranya bentuk tembikar Neolitik dan batu tanda, ukiran kayu masyarakat Negrito, Mahmeri, Jah Hut, Deutro, Iban, Bidayuh dan Kadazan. Malahan Seniman Negara Syed Ahmad Jamal ( 1992) telah menjelaskan dalam bukunya Rupa dan Jiwa perihal Batu Pedang, Batu Sudu dan Batu Kemudi yang ditemui di Pengkalan Kempas adalah satu hasilan yang unik dan menarik yang boleh dikategorikan sebagai arca tradisional Melayu. Namun begitu Arca sebagai satu istilah moden juga harus diterima sebagai satu titik mula perkembangan seni moden bagi bentuk seni rupa 3 dimensi alam Melayu. Harus diakui kerja-kerja seni arca yang dikatakan semasa sebenarnya sudahpun diasaskan oleh masyarakat peribumi di Negara kita. Dalam konteks ini ramai pengarca Malaysia kini tampil dengan arca-arca Moden berbau tradisi . Saari adalah salah seorang darinya.EMPAT

Karya-karya terkini Saari banyak bergerak dari pengamatan yang mendalam kepada kewujudan arca-arca tradisional tadi. Topeng-topeng yang digunakan oleh masyarakat Kenyah, Bidayuh dan Dayak ketika proses memulakan tanaman padi sehinggalah pesta menuai padi. Dalam masyarakat tradisi tersebut, penggunaan topeng lebih terarah kepada persoalan semangat dan kepercayaan animisme. Namun sebagai seorang pengarca Saari menggunakan deria lihat, deria rasa dan deria sentuh untuk mengolah dan mentasfir topeng-topeng tradisi kepada topeng-topeng besi kontemporari. Kepakaran Saari dalam mengendalikan bahan besi serta bahan jumpaan tidak dapat dinafikan, semenjak mengenal beliau lewat karya-karya yang terdahulu Saari sememangnya gemar menggunakan bahan besi serta bahan campuran. Karya-karya awal dengan siri ikan amat mengkagumkan terutamanya bila berbicara soal teknik dan bahan yang digunakan. Karya-karya dalam siri ikan itu mendatangkan kesan penuh dramatik apabila disusun atur bersama lukisan beliau yang bersakala besar, apatah lagi ianya menjadi pameran tetap di kediaman artis tersohor Raja Azhar Idris (salah satu karya beliau yang saya temui). Merujuk kembali kepada karya-karya terkini Saari, arca dinding yang bermain dengan imej-imej topeng kelihatan amat menarik dan wujud unsur-unsur surelis didalamnya. Pemilihan serta pengolahan bahan yang teliti dapat dirasai dalam karya-karya beliau, sedikit rasa humor dan kejenakaan wujud apabila melihat untuk pertama kalinya karya topeng Saari. Bahan besi yang dikilatkan meninggalkan kesan warna semulajadi sekaligus menyelerahkan karektor bahan itu sendiri. Kegemaran Saari menggunakan bahagian-bahagian dalam mesin atau enjin jelas kelihatan dengan mata dan hidung topeng-topeng besinya wujud bahan-bahan tersebut.Tidak seperti mana seri topeng oleh Yusuf Gani yang ingin membicarakan soal penyamaran,penipuan dan kepura-puraan dalam karya-karya beliau, Saari turut tampil dengan karya-karya catan yang bersekala besar Ritual Mask ii (Planting Festival), namun bicara Saari masih berlegar tentang ritual. Kekuatan ‘formal aspect’ Saari turut ketara dalam karya-karya catan beliau, mainan garisan bagai susunan besi-besi dalam arca beliau, warna-warna yang gelap dan suram seolah-olah warna-warna semulajadi besi yang dikilatkan , manakala tektura-tektura yang wujud dalam karya catannya bukan hanya memberi rasa kepada karya catannya malahan itulah reperesentasi kesan-kesan kimpalan di dalam arca-arcanya. Saya menyimpulkan karya-karya catan Saari sebagai satu luahan rasa kegembiraan seorang pengarca yang berjaya menguasi dunia 3 dimensi yang ingin dikongsi bersama penghayatnya dalam bentukan 2dimensi.


Tajuk: Crocodile Mask
Saiz: 61cm x 61cm x20cm
Bahan :Besi
Tahun :2010

KESIMPULAN

Seperti yang dijelaskan di awal tadi memerhati dan meneliti secara 2 dimensi karya-karya Arca Saari sememangnya tidak mendapat kepuasan untuk memperkatakannya maka tulisan ini tidaklah bersifat ‘3D’, saya hanya cuba membayangkan lebih dari yang dilihat, tambahan pula gambar-gambar JPGE yang diterima dalam saiz yang kecil, tak puas untuk menatapnya. Saya yakin (seperti yang telah dibincangkan bersama beliau) Saari perlu menawan deria lihat dan deria sentuh peminat-peminat seni di Kuala Lumpur, lantaran itu rancangan untuk mengadakan pameran bersama beliau di tahun 2010 memberi bermacam kemungkinan untuk saya lebih menikmati dan merasai arca-arca yang penuh kejutan dari Saari. Apa yang pasti, sebagai seorang guru Saari telah membuktikan kepada pelajar-pelajarnya ‘art’ itu bukan hanya harus diperkatakan semata-mata tetapi ianya harus diterjemahkan dalam bentuk karya yang wujud secara praktikalnya.Syabas cikgu Saari anda telah membuktikannya.

Ditulis OlehRosli Zakaria

Pensyarah kanan

Fakulti Seni Lukis & Seni Reka,

UiTM, Kampus Alor Gajah Melaka.BIBILOGRAFIAsas Kebudayaan dan Kesenian Melayu, UKM, Bangi (2008)Baharudin Md Arus, 1996. Katlog Pameran Seni Arca: Persoalan Tradisi dan

Pemodenan. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.

Ismail Zain, 1980, Seni dan Imajan, Kuala Lumpur: Muzium Seni Negara

MalaysiaMencari Imej Malaysia Dialog Sastera, Seni Rupa, Seni Bina,Yayasan Kesenian Perak.(1998)Ragans.R, 2000, Art Talk, USA: Glencoe/McGraw-HillSyed Ahmad Jamal, 1992. Rupa dan Jiwa, Dewan Bahasa Dan Pustaka. K.LT.K.Sabapathy, 1976, Katlog pameran, A View Of Modern Sculpture In Malaysia,

Kuala Lumpur: National Art Gallery..

Jumaat, 5 November 2010

Soalan: Penggunaan media konvensional mempunyai batasan tertentu bagi menghasilkan perekaaan grafik berbanding dengan media elektronik. Bincangkan.

Sebelum menjawab soalan esei, perkara paling asas yang pelajar sering abaikan adalah menyenarai isi penting. Jadinya, sebelum cikgu menjawab soalan esei tersebut, cikgu akan menulis dahulu isi-isi yang cikgu akan bincangkan; semoga pelajar dapat belajar sesuatu di sini.

Pendahuluan:
-komponen perekaan grafik
-maksud media konvensional(m.k)
-maksug media elektronik (m.e)

Isi:
1. batasan masa. guna m.k makan masa lebih lama unt hasilkan -
2. batasan kos. kos m.k lebih mahal dalam j.masa lama.
3. batasan teknik dam skil. m.k perlukan kemahiran tinggi skil melukis dan mewarna.

(untuk setiap isi, pelajar beri huraian dan contoh)

Penutup:
m.e telah beri impak baru dalam industri kreatif.

Berdasarkan isi-isi yang cikgu senaraikan, cikgu harap pelajar dapat menjawab soalan di atas. Sebaik-baiknya beri 5 isi tetapi 3 isi, jika huraian dan contoh yang mantap, dah cukup.

Pelajar perlu banyak membaca penulisan seni. Di blog ini, cikgu ada memuatkan penulisan-penulisan seni di bawah label apresiasi seni dan kritikan seni. Di bawah Blog List RUJUKAN , cikgu buat pautan ke blog grafik
http://sifoo.com/ supaya pelajar lebih memahami proses grafik melalui media elektronik.

Selasa, 2 November 2010

Perbincangan Kertas 1

Soalan: Terdapat hubungan timbal balik antara idea dengan teknologi dalam perkembangan dan penghasilan karya Seni Visual. Huraikan pernyataan ini dengan memberikan 3 contoh.

Jawapan cikgu:

Penghasilan karya Seni Visual dapat dibahagikan kepada pengkaryaan dan perekaaan. Pengkaryaan seperti penghasilan catan, arca dan cetakan berkait rapat dengan nilai makna manakala perekaan, contohnya Seni Grafik atau Reka Bentuk Teknologi amat mementingkan nilai fungsi. Idea merupakan faktor penting dalam penghasilan karya seni. Idea kreatif berperanan menterjemahkan maksud dan fungsi karya seni. Idea juga bukanlah milik mutlak seseorang pengkarya. Idea seseorang pengkarya boleh pula diperkembangkan lagi oleh pengkarya atau pereka yang lain supaya penghasilan kerja seni akan lebih pelbagai dan lebih kreatif.


Tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan dan penghasilan pengkaryaan atau perekaan Seni Visual kini mempunyai hubungan timbal balik dengan dunia teknologi. Daripada proses penjanaan idea lagi, teknologi dapat memainkan peranan yang penting. Contohnya, seseorang pengkarya yang ingin menghasilkan sebuah catan, Teknologi Maklumat atau internet mmembolehkan pengkarya melihat idea-idea atau pengaruh karya artis-artis yang terdahulu. Beliau boleh mempelajari gaya atau stail yang dapat menterjemahkan ekspresi diri dan idea yang ingin disampaikan.

Melalui internet juga, mengkaji hal benda atau 'subject matter' menjadi lebih efisien. Bagi seseorang pereka, misalnya seorang pereka tekstil yang ingin menghasilkan rekaan bermotifkan bunga orkid; beliau tidak perlu lagi menghabiskan masa dan wang ringgit untuk ke Taman Orkid atau masuk ke dalam hutan untuk mencari jenis-jenis orkid yang unik dan luar biasa. Pereka tersebut hanya perlu mengadap komputer dan pelbagai gambar orkid dari pelbagai sudut dapat disaksikan. Dari situ, pereka dapat membuat lakaran-lakaran kajian bagi mendapatkan idea untuk motif rekaan yang dikehendaki.

Bagi seorang pereka grafik pula, idea rekaan dapat pula diterjemahkan dengan menggunakan perisian komputer grafik. Menghasilkan risalah atau kulit buku dan majalah menggunakan perisian komputer menjadikan kerja-kerja grafik lebih mudah, cepat dan kemas.

Teknologi juga membolehkan seseorang artis seni visual menghasilkan ciptaan lukisan maya benda-benda yang tidak pernah wujud di dunia. Contohnya, filem animasi seperti Avatar memerlukan idea yang hebat dengan skil melukis yang hebat juga bagi mewujudkan kesan visual yang realistik. Kerja-kerja melukis untuk filem animasi menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi perisisan komputer dan teknologi maklumat.

Justeru, sama ada pengkarya atau pereka Seni Visual sepatutnya dapat memanfaatkan teknologi terkini bagi menghasilkan idea-idea kreatif yang hebat dan dapat menyuntik fungsi penghasilan seni ke dalam masyarakat.