Khamis, 13 November 2014

LATIHAN STPMSS1

DI SINI CIKGU MOHON KEBENARAN PIHAK BERKENAAN UNTUK SHARE CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN SEBAGAI PANDUAN KEPADA PARA PELAJAR. PIHAK BERKENAAN TU, RASANYA DARI TERENGGANU , JADI MOHON HALALKAN ILMU. KEPADA GURU-GURU BERKENAAN. JIKA PIHAK TUAN RASA RALAT, EMEL KEPADA SAYA DAN SAYA AKAN DELETE POST INI.
noraidasmkbk@gmail.com

BAHAN INI DAH LAMA SEJAK STPM TERMINAL, MOHON PELAJAR DAN GURU ALERT SUKATAN BAHARU. TERIMA KASIH KEPADA GURU YANG MEMBUAT SKEMA INI, SEMOGA DIMURAHKAN REZEKI DAN MENDAPAT PAHALA YANG BERPANJANGAN. AMIN

Bahagian A
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.
1. Jelaskan pengertian seni visual mengikut aliran yang berikut.
    (a)  Tradisi
    -penekanan kepada konsep objek daripada hasil.
­    -nilai masyarakat – penurunan dari satu generasi ke satu generasi yang lain.
    -menolak peniruan dan mempunyai konsep tersendiri.
                                                                                                                                            [2]
    (b)  Modenisme
   -fom yang membawa singnifikan seniman yang bersifat individualistik / nilai peribadi.
   -tidak realistik.
   -perubahan daripada konsep tradisi.                                                                               [2]                                                                                                                                                                              
   (c)  Pascamodenisme
   -penekanan pada kandungan karya.
   -penggunaan bahan-bahan canggih, cth- komputer, multimedia, interactive, instalasi.
   -nilai peribadi diutamakan daripada nilai sosial.                                                             [2]
                                                                                                                                            
2.  Nyatakan empat sumber idea atau inspirasi yang digunakan oleh seniman dalam karya  
     mereka, dan berikan contoh karya untuk menyokong setiap sumber yang and nyatakan itu.

Sumber idea
m
  Contoh karya
m

(i)  Persekitaran /
     alam semulajadi
(ii)  Burung

(iii)  Kaligrafi Arab

(iv)  Pengalaman  
       kanak-kanak

[1]

[1]

[1]

[1]

(i)   “Rimba”,   Anthony Lau.

(ii)  “Kelahiran Inderaputra”,     
        Annuar Rashid.
(iii)  “Alif, Ba, Ta”,  Ahmad   
         Khalid  Yusoff.
(iv)  “Membakar Semut”,  Dzulkifli 
        Buyong.

[1]

[1]

[1]

[1]


                                                                                                                                   
     (a) Jelaskan tiga komponen penting dalam reka bentuk sebuah poster.
(i)   Tipografi  (tajuk, sub tajuk, teks)
           (ii)  Imej (penyokong tajuk)
           (iii) Warna (daya penarik)       

      (b) Terangkan peranan poster sebagai pemangkin komunikasi yang berkesan dari aspek yang
            berikut.
          (i) pemujukan
            - menarik minat pengguna dan melahirkan empati untuk mencapai objektif pemasaran.
         (ii) propaganda
           -  mempengaruhi mentaliti bagi menyampaikan dan menyebarkan idea,   hasrat  atau   
              kepercayaan.
        (iii) pemberitahuan                                                                                 
            - dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan.                                                  [3]                                                                                                                                                                                                                                                       
4.    Pada masa ini perisian computer digunakan untuk menghasilkan reka bentu grafik.
 (a)  Senaraikan empat perisian computer yang boleh digunakan untuk menghasilkan sebuah reka  
       letak kulit buku.
       (i) Quark Express
      (ii) Page Maker.
     (iii) Ms Publisher.
     (iv) Adobe In Design.                                                                                                     [2]
                                                                                                                                         
       (b)  Berikan tiga perbezaan imej computer antara format bitmap dengan format vector.
Bitmap
Vector

(i) Gambar bergerigi bila  
    dibesarkan.
(ii) Hasil daripada pengimbas  
     (photo scan)
(iii) Pencampuran pelbagai warna  
      dalam satu objek.
(iv) Revolusi rendah.

(i)   Gambar lebih jelas, padu walaupun telah
        dibesarkan.
(ii)  Hasil ilustrasi yang menggunakan  
       perisian dalam komputer.
(iii) Warna tunggal dalam satu objek.

(iv)  Revolusi tinggi.
                                                                                                                                                        [6]             

5. (a)  Berikan pengertian kraf.
        - hasil kerja tangan yang mempunyai nilai estetik dan bersifat praktikal.
                                                                                                                                                 [2]
    (b)  Huraikan secara ringkas peranan kraf dalam masyarakat tradisi.
        - kegunaan harian.                                               [1]
        - kepercayaan.                                                     [1]
        - adat istiadat.                                                     [1]
        - sumber pendapatan.                                          [1]
        - permainan.                                                        [1]
        - hiburan.                                                             [1]
                                                                                                                                                                                         
6.  Gambar 1 ialah karya pelukis Dzulkifli Buyong yang bertajuk “Membakar Semut”.
    (a)  Nyatakan empat aspek gaya penampilan yang terdapat dalam karya tersebut.
        - tidak mementingkan unsur-unsur realistik.                   [1]
        - gaya lukisan alam kanak-kanak.                                   [1]
        - tidak mementingkan pencahayaan.                               [1]
        - figura diherotkan.                                                         [1]
                                                                                                                                   

     
      (b)  Huraikan secara ringkas mesej yang hendak disampaikan oleh pelukis melalui karya  
             tersebut.
           - perpaduan kaum dan kerjasama.                                                                    [1]
           - mengimbas pengalaman zaman kanak-kanak.                                               [1]
           - nilai cintakan kepada negara – semangat patriotik.                                       [1]
           - simbol semut sebagai ancaman, anasir yang sama-sama dibasmi.                 [1]
                                                                                                                                               

Bahagian B

Jawab dua soalan dalam bahagian ini.

7. Antara peranan sosiologi yang terdapat dalam seni visual ialah propaganda dan
    pemujukan. Bandingkan kedua-dua peranan tersebut dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.                                                                                                    [25]

8.Terdapat dua gaya penampilan dalam pengkaryaan, iaitu dialog dan naratif. Bandingkan bagaimana bentuk dan rupa imej diolah supaya ia sesuai dengan setiap gaya penampilan tersebut. Berikan beberapa contoh hasil karya untuk menyokong jawapan anda.                                                                                                         [25]

9. Gambar 2 ialah sebuah catan yang bertajuk ‘pagi hari di kampung’,yang dihasilkan oleh Lai Foong Moi. Berdasarkan catan tersebut,
a) bincangkan pengolahan mesej dalam konteks masyarakat.                                         [25]
b) terangkan bagaimana catan ini boleh dijadikan sumber visual komunikasi.                [10]

10. Berdasarkan satu hasil seni visual yang anda pilih, bincangkan kesan pengaruh 
      teknologi terhadap penghasilan seni visual dari aspek yang berikut.
a) Reka bentuk
b) Fungsi
c)Teknik penghasilan                                                                                                       [25]

11. Bandingkan kraf tradisi dengan kraf dimensi baru dari aspek berikut.
a) peranan dan fungsi
b) proses penghasilan                                                                                                      [25]

12. Gambar 3 ialah sebuah catan yang bertajuk ‘ Ayahku dan Angkasawan’, yang
      dihasilkan oleh Ibrahim Hussein. Berdasarkan catan tersebut,
a) nyatakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan karya tersebut                       [5]
b) huraikan hal benda yang terdapat dalam catan tersebut, dan huraikan mesej yang hendak disampaikan oleh pelukis                                                                                    [10]
c) berikan sebab-sebab mengapa karya ini dianggap sebuah karya yang berjaya         [10]


Bahagian B


Jawab dua soalan dalam bahagian ini.


7. Antara peranan sosiologi yang terdapat dalam seni visual ialah propaganda dan 

    pemujukan. Bandingkan kedua-dua peranan tersebut dengan memberikan contoh-
    contoh yang sesuai.
                                                                                                                        (25)  
Propaganda

Pemujukan
(i)   mempengaruhi menta-
       liti untuk menyampai-
       kan atau menyebarkan
       idea, hasrat atau
       kepercayaan.
(ii)  memberi pengenalan
       kepada pertubuhan
       atau agensi.
(iii) memberi kesedaran
      kepada khalayak
      tentang idea atau mesej
      Cth. Poster kempen 
      anti-merokok,anti-
      dadah yang bertujuan
      menyedarkan tentang
      keburukan dan kesan
      pengambilannya.
(iv) mewar-warkan 
       ideologi dengan  
       pendekatan
       baru mengubah
       mentaliti masyarakat.
       Cth. Poster Jauhi 
       Dadah di kukuhkan 
       lagi dengan tipografi –
       Dadah Musuh Negara.
(v)  mengukuhkan 
       pegangan masyarakat
       terhadap sesuatu
       ideologi yang telah
       dipromosikan.


Perbezaan
(i)  menarik minat pengguna
      untuk mencapai objektif
      pemasaran.
      Cth. Poster barangan dan
      perkhidmatan
(ii)  memberi pengenalan
      kepada barangan dan
      perkhidmatan.
(iii) memberitahu tentang
      kelebihan dan keistime-
      waan yan terdapat pada
      barangan yang   
      dipasarkan.
(iv) menggalakkan mencuba
      keluaran baru.
(v) membina keutamaan dan
      kesetiaan jenama.


Persamaan

Menyampaikan maklumat8. Terdapat dua gaya penampilan dalam pengkaryaan, iaitu dialog dan naratif. 
    Bandingkan bagaiman bentuk dan rupa imej diolah supaya ia sesuai dengan setiap gaya 
    penampilan tersebut. Berikan beberapa contoh hasil karya untuk menyokong jawapan 
    anda.
                                                                                                                                    (25)

Dialog

Naratif
(i)  Bentuknya jelas, menyeru-
      pai rupa sebenar (realistik)
      Cth. karya : “Lembu Liar”,
      Anthony Lau.


Bentuk
(i)   Bentuknya sudah diolah
       dan dipermudahkan 
       diambil intipatinya.
       Cth. karya:
      “Perhubungan”,Syed 
       Ahmad Jamal.

Dialog

Naratif
(i)   Imejnya jelas, mesej tepat
       dan cara penyampaian
       jelas.
       Cth. karya: “Pokok
       Kelapa”, Abdullah Ariff.
(ii)  Imejnya disampaikan
       secara realistik.
       Cth.karya:”Gadis Melayu”
       Mohd. Hossein Enas.

Rupa Imej
(i)  Imej tidak jelas, mesejnya
      bersifat individual kecuali
      pengkarya menghuraikan
      sendiri. Cara penyampaian
      bersifat individualistik .
      Cth. karya:”Pago-pago”,
      Abdul Latiff Mohidin.
(ii) Imej secara semi-abstrak
      atau abstrak.
      Cth. karya:”Umpan”,
      Syed Ahmad Jamal.

9. Gambar 2 ialah sebuah catan yang bertajuk “Pagi Hari di Kampung” yang dihasilkan
    oleh Lai Foong Moi. Berdasarkan catan tersebut,
    a) bincangkan pengolahan mesej dalam konteks masyarakat.                                (25)
    b) terangkan bagaimana catan ini boleh dijadikan sumber visual komunikasi.       (10)

    a)   Pengolahan mesej dalam konteks masyarakat
    (i)  perkampungan masyarakat Melayu awal merdeka.
   (ii)  pembangunan selepas kemerdekaan (pembangunan luar bandar) – imej tiang letrik.
  (iii)  kegiatan harian masyarakat pada waktu pagi.
  (iv)  menggambarkan keharmonian, ketenangan dan kedamaian kampung tradisi .
   (v)  membeli-belah di kampung.
b)   (i)   memberi kita maklumat yang lengkap mengenai sebuah kampung di awal
             kemerdekaan.
       (ii)  penggunaan imej wanita berbaju kurung menunjukkan masyarakat di awal
              kemerdekaan yang masih memegang adapt dan budaya nilai-nilai tradisi.
        (iii)  terdapat pembangunan luar bandar melalui imej tiang letrik.
        (iv)  memberi pengalaman di dalam kehidupan masyarakat mengenai kehidupan 
                dulu dan kini.
        (v)   melalui rekabentuk rumah tradisi.

10. Berdasarkan satu hasil seni visual yang anda pilih, bincangkan kesan pengaruh 
      teknologi terhadap penghasilan seni visual dari aspek yang berikut.
      a) Reka bentuk
b)Fungsi
      c)Teknik penghasilan       
(25)
     Hasil seni : “Vietnam”, 1981 oleh Nirmala Shanmughalingham. Akrilik atas 
     kanvas. Cetakan.
a)      Rekabentuk
           Dalam hasil seni cetakan, peringkat awal hasil rekabentuk imej yang besar sahaja   
           boleh dihasilkan tetapi kini imej yang halus juga dapat diterjemahkan.
      b)  Fungsi
            Dulu – propaganda, keagamaan dan pendidikan
            Kini  -  tertumpu kepada nilai-nilai estetika dan bersifat komersil (contoh 
      cetakan kain) Pengeluaran dalam kuantiti yang besar. (mess-
      production)
 c)  Teknik penghasilan
           pada peringkat awal, menggunakan teknik potongan blok kayu, lino, 
          dan kolagraf tetapi kini penggunaan sutera saring, litografi dan terkini lagi adalah 
          penggunaan cetakan berkomputer yang lebih berkualiti penghasilannya.

11. Bandingkan kraf tradisi dengan kraf dimensi baru dari aspek yang berikut.
      a) Peranan dan fungsi
      b) Proses penghasilan


Kraf Tradisi

Kraf Dimensi Baru
(i)  untuk kegunaan harian,ritual,
      kebudayaan,simbol 
      keagamaan,adapt-istiadat dan 
      keramaian.
(ii)  mengikut suku kaum.
(iii) sara hidup
(iv) cenderahati kepada saudara 
       mara
(v)  pekerjaan sampingan
Peranan dan Fungsi
(i)   perhiasan
(ii)  identiti budaya kebangsaan
(iii) pengeluaran secara komersil
       (industri pelancongan)
(iv) cenderahati kepada 
       pelancong
(v)   sumber ekonomi.

Proses Penghasilan

(i)   dihasilkan secara manual.
(ii)  menggunakan bahan
       semulajadi
(iii) pengeluaran terhad
(iv) masa yang panjang
(v)  dibuat pada masa lapang

(i)    menggunakan mesin
(ii)   penggunaan bahan tiruan
(iii)  pengeluaran meluas
(iv)  memerlukan masa yang
        singkat
(v)   pekerjaan sepenuh masa.


12. Gambar 3 ialah sebuah catan yang bertajuk “Ayahku dan Angkasawan” yang          
dihasilkan oleh Ibrahim Hussein. Berdasarkan catan tersebut,
a) nyatakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan karya tersebut,               (5)
b) huraikan hal benda yang terdapat dalam catan tersebut, dan huraikan mesej yang
    hendak disampaikan oleh peluks,                                                                       (10)
c) berikan sebab-sebab mengapa karya ini dianggap sebuah karya yang berjaya  (10)

a)      Teknik
 - menggunakan media campuran
 - gabungan teknik catan minyak dan cetakan.

    b) (i)  Hal Benda
      - seorang tua yang berkain pelikat, dan tidak berbaju.
      - seorang angkasawan
      - mempunyai tipografi, tulisan yang menggambarkan perbezaan situasi, jarak dan 
        masa.
     b (ii)  Mesej
       - perbandingan kemajuan tradisional dan moden.
       - meraikan kejayaan manusia mendarat di bulan pada 1969
       - sanjungan peribadi terhadap budaya alan melayu yang juga budaya asal usul 
         pelukis.
       - walaupun maju, identiti kemelayuan masih mahu dikekalkan. Perbezaan antara dua
         situasi iaitu sungguhpun masih inginkan kemajuan, tetapi beliau masih lagi
         mahukan suasana kampung itu segar dalam ingatannya. Walau sejauh manapun
         beliau terbang meneroka angkasa, beliau tetap tidak boleh lupakan asal usulnya.
     c. Dianggap sebuah karya yang berjaya kerana :
       - merangsang pemerhatian khalayak untuk berfikir tentang mesej yang hendak
         disampaikan oleh pengkarya.
       - mesejnya mendalam dan khalayak dapat mencari mesej yang tersurat dan tersirat.
       - Ibrahim Hussein berjaya membawa pendekatan baru dalam perkembangan seni 
         lukis Malaysia pada masa itu dari segi teknik, gaya persembahan dan pemilihan
         mesej.Gambar 1 untuk soalan 6


Dzulkifli Buyong
‘Membakar Semut’ (1967)
Kapur / pastel
Gambar 2 untuk soalan 9

Lai Foong Moi
Pagi Hari Di Kampung (1959)
Cat MinyakGambar 3 untuk soalan 12Ibrahim hussein
‘My Father, and the Astronout’ (1969)
126 x 194 cm


Gambar 4 untuk soalan 7
Kertas 4


Annuar Rashid
Kelahiran Inderaputra (1978)
Cat Minyak


Tiada ulasan: